OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Obowiązuje od 13 czerwca 2018 r.

 1. Sprawy organizacyjne

  1. Niniejszy dokument jest integralną częścią Regulaminu grupowych zajęć sportowych.
  2. Sformułowania rozpoczynane dużą literą są zgodne z Definicjami Regulaminu.
  3. Razem z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności Podopieczny akceptuje treść niniejszego dokumentu.
 2. Treść oświadczenia

  1. W związku z udziałem w Zajęciach Kontenera Formy (dalej Organizator), oświadczam, że uczestniczę w nich wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko, a mój stan zdrowia pozwala na znacząco zwiększony/skrajny wysiłek fizyczny i psychiczny.
  2. Jestem świadomy(a), że Zajęcia organizowane i prowadzone są w różnych miejscach i warunkach terenowych niezależnie od temperatury i pogody z wykorzystaniem obciążeń zewnętrznych, nierówności i różnorodności terenu, konstrukcji własnych Organizatora i partnerów oraz ewentualnej infrastruktury urbanistycznej.
  3. Przyjmuję do wiadomości, że Organizator dołoży starań, aby Zajęcia były bezpieczne, ale nie gwarantuje takiego bezpieczeństwa i nie bierze odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym Podopiecznego.
  4. Podopieczny sam decyduje o przerwaniu udziału w Zajęciach, co nie będzie podstawą do reklamacji, rekompensat i zwrotu wniesionych opłat.
 3. Postanowienia końcowe

  1. Podopieczny zobowiązuje się do poinformowania o negatywnych zmianach w swoim stanie zdrowia, które mogłyby zaważyć na jego bezpieczeństwie zdrowotnym.
  2. Wszelką korespondencję w sprawach zdrowotnych należy niezwłocznie kierować na adres poczty elektronicznej poufne@kontenerformy.pl. W przesyłanej informacji należy przede wszystkim oznaczyć zakres zmian, miejsce, którego ewentualnie dotyczą, czas wystąpienia.
  3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak powiadomienia o negatywnych skutkach Zajęć.

Strona wykorzystuje ciasteczka i inne technologie cyfrowe. Ich wykorzystanie opisane jest w Polityce prywatności.