Polityka prywatności

Obowiązuje od 20 października 2020 r.

I. Definicje

 1. Kontener Formy, Administrator danych osobowych – firma Kontener Formy Sp. z o.o..
 2. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem kontenerformy.pl.
 3. Aplikacja zapisów – aplikacja internetowa (serwis internetowy) Fitssey, zarządzana przez Kontener Formy i należąca do firmy lightenbody™ (Partnera), dostępna pod adresem app.fitssey.com/kontenerformy za pośrednictwem, której Klient / Użytkownik może uzyskać informacje o usługach i ich dostępności oraz wykupić usługę i zlecić jej świadczenie.
 4. eSklep – sklep internetowy (serwis internetowy) prowadzony przez Kontener Formy, dostępny pod adresem sklep.kontenerformy.pl, za pośrednictwem którego Klient / Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 5. Strony Internetowe – wszystkie strony internetowe dostępne dla Klienta / Użytkownika w Serwisie internetowym, Aplikacji zapisów i eSklepie.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna wchodząca na Strony Internetowe lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z Kontenerem Formy umowę sprzedaży na odległość.
 8. Regulamin – regulamin wspólny lub odrębny dla każdego serwisu internetowego wchodzącego w skład Stron Internetowych:
  1. dla Aplikacji zapisów: https://kontenerformy.pl/regulaminy/regulamin-zajec-sportowych/;
  2. dla eSklepu: https://sklep.kontenerformy.pl/pol-terms.html.
 9. Konto – zbiór danych przechowywanych w Serwisie internetowym, Aplikacji zapisów, Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Kontener Formy dotyczący danego Klienta / Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient / Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 10. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019 poz.123) pochodzące od Kontenera Formy wysyłane Klientowi / Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta / Użytkownika.
 11. Korespondencja – elektroniczne wiadomości e-mail kierowane na adresy w domenie głównej lub poddomenach Serwisu internetowego (bez przedrostka www lub z przedrostkami i kropką przed kontenerformy.pl) lub inne formy, jeżeli zostaną wskazane.

II. Kontener Formy Sp. z o.o.

 1. Siedziba (adres rejestrowy) to ul. Osowska 12, 81-045 Gdynia.
 2. Dane identyfikacyjne to NIP: 9581710505, KRS: 0000860567, REGON: 387053290.
 3. Kapitał spółki to kwota 5.000,00 PLN w całości wpłacona w gotówce.
 4. Sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Kontener Formy jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
 6. Główny rachunek bankowy prowadzony jest przez bank mBank o numerze 62 1140 2004 0000 3102 8046 3834.
 7. Korespondencję tradycyjną (listowną) należy kierować na adres siedziby.
 8. Kontakt telefoniczny możliwy pod numerem telefonu +48 535 749 677.

III. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Stron Internetowych jest Kontener Formy.
 2. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pod:
  1. adresem Korespondencji w sprawach dotyczących danych osobowych: iod@kontenerformy.pl;
  2. adresem Korespondencji tradycyjnej (listownej), którym jest adres siedziby (pkt.II.1).

IV. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. W celu realizacji umowy sprzedaży na odległość Kontener Formy przetwarza:
  1.  informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
  2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Kontener Formy obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Stron Internetowych (wszystkich).

V. Działania marketingowe

 1. Na Stronach Internetowych Kontener Formy może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Kontener Formy zgodnie z art. 6 ust.1 lit.f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Kontenera Formy polegającym na publikacji treści związanych ze sprzedawanymi towarami, świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Kontener Formy jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów / Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronach Internetowych.

VI. Odbiorcy danych użytkowników

 1. Kontener Formy ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Kontenera Formy, np. hostingu i obsługi Stron Internetowych, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.

VII. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Kontener Formy może przesyłać dane osobowe do innych lokalizacji, gdzie on sam lub współpracujące podmioty przetwarzające realizują operacje związane z przetwarzaniem danych. Kontener Formy zapewnia, że w każdym przypadku taki transfer będzie wykonany zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu (art. 15 RODO) – uzyskania od Kontenera Formy potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Kontener Formy może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
  3. do sprostowania (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  4. do usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Kontener Formy nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
  5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Kontenerowi Formy sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Kontener Formy nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kontenera Formy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Kontenerowi Formy, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  7. do sprzeciwu (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Kontenera Formy, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Kontener Formy dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Kontenera Formy, Kontener Formy będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
  8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Kontener Formy danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Kontenerem Formy i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

IX. Prezes urzędu ochrony danych osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3. infolinia: 606-950-000.

X. Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być zmieniona. W przypadku wprowadzenia zmian Klienci zostaną poinformowani poprzez elektroniczne wiadomości e-mail.
 2. Polityka prywatności może być uaktualniana zgodnie z bieżącymi przepisami prawa w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji. Przez uaktualnienie rozumie się również poprawienie oczywistych błędów pisarskich. Sytuacja taka nie jest zmianą i Klienci nie będą o niej informowani.
 3. Polityka prywatności może być uzupełniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Kontenera Formy w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji. Uzupełnienie (dodanie) bez zmian wcześniej opublikowanych informacji nie jest zmianą Polityki prywatności i Klienci nie będą o niej informowani.
 4. Sytuacje z pkt.1-3 mogą występować w każdej chwili lub od czasu do czasu.

XI. Cookies

 1. Strony Internetowe realizują funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez gromadzenie logów serwerów www przez operatorów hostingów Stron Internetowych (konieczne do poprawnego działania Stron Internetowych).
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Stron Internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają adres strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci / Użytkownicy Stron Internetowych korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymania sesji Klienta / Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient / Użytkownik nie musi na każdej podstronie Stron Internetowych ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
  3. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika. Klienci / Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronach Internetowych.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Kontenerem Formy reklamodawców oraz partnerów Stron Internetowych.
 7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie Stron Internetowych).
 9. Jeśli Klient / Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych.
 10. Na Stronach Internetowych są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów / Użytkowników do administratorów takich jak np: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
 11. W celu poprawnej realizacji umowy sprzedaży na odległość Kontener Formy może udostępniać dane Klientów / Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy dostępne są pod adresami:
  1. dla eSklepu: https://sklep.kontenerformy.pl/pol-delivery.html.
 12. W celu poprawnej realizacji umowy sprzedaży na odległość Kontener Formy może udostępniać dane Klientów / Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności dostępne są pod adresami:
  1. dla Aplikacji zapisów: https://kontenerformy.pl/regulaminy/formy-platnosci/;
  2. dla eSklepu: https://sklep.kontenerformy.pl/pol-payments.html.

XII. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient / Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informacje handlowe Kontenera Formy ze Stron Internetowych.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera, za pośrednictwem Korespondencji kierowanej na adres w sprawach dotyczących danych osobowych lub udając się na formularz:
  1. dla eSklepu: https://sklep.kontenerformy.pl/newsletter.php

XIII. Konto

 1. Klient nie może umieszczać w Stronach Internetowych ani dostarczać do Kontenera Formy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 2. Klient / Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 3. Konta Klientów są samodzielne i niezależne pomiędzy serwisami internetowymi wchodzącymi w skład Stron Internetowych.
 4. W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje:
  1. w Aplikacji zapisów: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, płeć, datę urodzenia, dane osoby pierwszego kontaktu / opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i stopień pokrewieństwa);
  2. w eSklepie: typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail oraz wybiera hasło.
 5. Klient / Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego w którymkolwiek formularzu rejestracyjnym Stron Internetowych, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient / Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 6. W chwili nadania Klientowi dostępu do Konta pomiędzy Kontenerem Formy i Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Rejestracja Konta na jednej ze Stron Internetowych oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron danego serwisu wchodzącego w skład Stron Internetowych.
 8. Klient / Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Kontener Formy za pomocą Korespondencji kierowanej na adres w sprawach dotyczących danych osobowych lub pisemnie na adres Administratora danych osobowych.
 9. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia Konta na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta / Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta / Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Kontener Formy może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Kontenera Formy.