Promocja zakończona

Regulamin Promocja „Obecności”

Obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

 1. Definicje

  1. Organizator – firma Kontener Formy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem: ul. Osowska 12, 81-045 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000860567, NIP 9581710505, REGON 387053290, kapitał zakładowy 5 000 zł.
  2. Promocja – akcja promocyjna Promocja “Obecności” organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu, skierowana wyłącznie do konsumentów.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Uczestnik – osoba fizyczna (konsument) z wyłączeniem jej działalności gospodarczej.
  5. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem kontenerformy.pl.
  6. Fitssey – aplikacja internetowa do zarządzania i obsługi grupowych zajęć rekreacyjnych i sportowych dostępna pod adresem app.fitssey.com/kontenerformy.
  7. eSklep – aplikacja sklepu internetowego pod adresem sklep.kontenerformy.pl.
  8. Konto Fitssey, Konto w eSklepie, Konta – indywidualne konto we wskazanej aplikacji (Fitssey lub eSklep) lub obydwa konta równocześnie (liczba mnoga bez dopisku aplikacji).
  9. Zajęcia – zajęcia grupowe w aplikacji Fitssey.
  10. Obecności – rezerwacje na Zajęcia widoczne w zakładce „Moje treningi” Konta Fitssey i oznaczone jako „Obecny”.
  11. Rabat – zniżka na zakup towarów w eSklepie, określona kwotowo i/lub procentowo. Wysokość aktualnie obowiązującego Rabatu określa Regulamin.
 2. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

  1. Uczestnik musi posiadać Konta Fitssey i eSklepu (łącznie).
  2. Konta Uczestnika muszą być powiązane (zarejestrowane) z tym samym adresem e-mail, aktywne (potwierdzone) i nie obciążone jakimikolwiek restrykcjami (ograniczeniami) użytkowania.
  3. Adres e-mail powiązany z Kontami Uczestnik może zmienić samodzielnie w dowolnej chwili.
  4. Data rejestracji kont nie jest istotna z zastrzeżeniem, że obydwa są w pełni aktywne w chwili przyznawania Rabatu.
  5. Uczestnictwo w Promocji jest automatyczne (domyślne), tzn. każda osoba spełniająca w/w warunki staje się Uczestnikiem.
  6. Uczestnictwo nie podlega jakimkolwiek dodatkowym opłatom.
  7. Promocja rozpoczyna się 1 lutego 2021 roku i trwa do odwołania.
 3. Warunki i zasady Rabatu

  1. Rabat przyznawany jest Uczestnikowi, który w czasie trwania promocji będzie miał najwięcej Obecności w miesiącu kalendarzowym na swoim Koncie Fitssey.
  2. Rabat przyznawany będzie do 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.
  3. Rabat nie podlega wymianie, zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.
  4. Rabat ma wartość kwotową w PLN w wysokości 75 zł brutto na wybrany asortyment lub wartość procentową w wysokości 15%.
  5. Rabat jest ważny 14 dni od przyznania.
  6. Uczestnik traci prawo do przyznanego mu Rabatu w ramach Promocji, jeżeli nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego wykorzystanie.
  7. Katalog towarów objętych Rabatem widoczny jest w karcie „Moje rabaty” dostępnej pod adresem https://sklep.kontenerformy.pl/client-rebate.php po przyznaniu Rabatu.
 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres zajecia@kontenerformy.pl. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika (mail powiązany z Kontami), a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
  2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
  4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony mailem powiązanym z Kontami najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Postanowienia końcowe

  1. Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu i katalogu towarów objętych Rabatem w każdym czasie bez wcześniejszej informacji.
  2. Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić o czym powiadomi Uczestników mailem.
  3. Wszelkie zmiany wskazane w pkt. 1. i 2. nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń i reklamacji ze strony Uczestników.
  4. O wszystkich zmianach Organizator powiadomi Uczestników mailem.
  5. Informacje dt. Promocji będą przekazywane Uczestnikom mailowo na adres powiązane z Kontami.
  6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.