REGULAMIN GRUPOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH

Obowiązuje od 13 czerwca 2018 r.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w grupowych zajęciach sportowych Kontener Formy.

 1. Definicje

  • Kontener Formy – marka, której wyłącznym właścicielem jest Łukasz Konarski prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie (04-830), ul. Planetowa 20a, NIP: 9521890403, REGON: 140265862;
  • Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny w domenie kontenerformy.pl;
  • Zajęcia – grupowe zajęcia sportowe organizowane i prowadzone lub tylko prowadzone przez Kontener Formy;
  • Prowadzący – osoba zatrudniona, współpracująca lub firma trzecia kierująca Zajęciami;
  • Podopieczny – osoba uczestnicząca lub planująca uczestniczyć w Zajęciach;
  • System zapisów – aplikacja internetowa dostępna pod adresem app.fitssey.com/kontenerformy;
  • Karnet – pakiet uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego udziału w przypisanych Zajęciach przez określony czas;
  • Profil – indywidualne konto Podopiecznego w Systemie zapisów umożliwiające zakup Karnetów, zapisy na Zajęcia oraz podgląd historii uczestnictwa i transakcji;
  • Regulamin – niniejszy regulamin regulujący grupowe zajęcia sportowe.
 2. Sprawy organizacyjne

  1. Skorzystanie z Zajęć możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Udział w Zajęciach oznacza akceptację Regulaminu.
  2. W Zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie, zdrowe i bez przeciwwskazań lekarskich do wzmożonego wysiłku fizycznego, które posiadają ważny Karnet. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich za pisemną zgodą prawnego opiekuna i każdorazową akceptacją Prowadzącego.
  3. Podopieczny zamierzający uczestniczyć w Zajęciach składa oświadczenie przez rejestracje Profilu w Systemie zapisów, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kontener Formy własnych danych osobowych dla potrzeb kontaktowych oraz marketingowych (m.in. informowanie o odwołaniu lub przesunięciu czasowym lub lokalizacyjnym Zajęć, na które Podopieczny jest zapisany bądź chce dokonać rezerwacji miejsca, informowanie o zmianach w regulaminie, cenniku, grafiku lub funkcjonowaniu Kontenera Formy, przesyłanie bieżących ofert handlowych) zgodnie z polityką prywatności, natomiast w zakresie informacji związanych ze stanem zdrowia wyłącznie dla potrzeb związanych z doborem odpowiednich, bezpiecznych dla zdrowia zajęć i ćwiczeń (ochrony zdrowia Podopiecznego). Dane osobowe, o których mowa, obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Dostęp do wyżej wymienionych danych będą mieli wyłącznie Prowadzący.
  4. Wraz z założeniem Profilu Podopieczny potwierdza zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych. Tym samym Podopieczny uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność.
  5. Podopieczny uczestniczący w Zajęciach oświadcza, że zapoznał się z treścią Zgody na wykorzystanie wizerunku, Oświadczeniem o stanie zdrowia i akceptuje je.
 3. Karnety

  1. Aktualne ceny Karnetów prezentowane są w Serwisie internetowym i w Systemie zapisów.
  2. Wykupiony Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
  3. Wykupiony Karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu. Czas ważności karnetu określony jest odrębnie dla każdego karnetu. W ciągu czasu ważności Karnetu należy wykorzystać wykupiony limit ilościowy udziału w Zajęciach. Karnet obowiązuje na typu Zajęć przypisanych dla danego Karnetu.
  4. Istnieje możliwość przedłużenia ważności Karnetu o maksymalnie 14 dni w przypadku choroby w czasie trwania ważności Karnetu. Przedłużenie ważności Karnetu następuje dopiero po wcześniejszym zgłoszeniu zaistniałej sytuacji za pośrednictwem korespondencji elektronicznej kierowanej z zarejestrowanego w Profilu adresu mailowego Podopiecznego na adres kontakt@kontenerformy.pl.
  5. Niewykorzystana z Karnetu ilość wejść na Zajęcia traci ważność zgodnie z końcem ważności Karnetu i nie podlega zwrotowi ani innej formie rekompensaty.
 4. Zajęcia

  1. Aktualny grafik Zajęć dostępny jest w Systemie zapisów. Ewentualne prezentacje oferty Zajęć w Serwisie internetowym, mediach społecznościowych lub innych miejscach w całości lub części nie stanowią oferty handlowej w myśl Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
  2. Aktualizacja grafiku następuje w każdą niedzielę do południa na okres najbliższego tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli.
  3. Każdorazowo w grafiku dla danych Zajęć wskazany jest Prowadzący, czas rozpoczęcia, długość trwania miejsce realizacji, które mogą być różne.
  4. Czas rozpoczęcia Zajęć może się opóźnić w szczególnych przypadkach o maksymalnie 15 minut. Opóźnienie takie nie stanowi podstawy do reklamacji lub roszczenia odszkodowawczego. Opóźnienie nie wpływa na czas trwania zajęć.
  5. Przy opóźnieniach w rozpoczęciu Zajęć dłuższych niż 15 minut Podopieczny, który uczestniczył w danych Zajęciach, otrzyma rekompensatę w postaci jednorazowego udziału w takim samym rodzaju Zajęć.
  6. W sytuacji odwołania przez Prowadzącego w terminie krótszym niż jedna godzina przed czasem rozpoczęcia Zajęć lub nie odbycia się Zajęć Podopieczny otrzyma rekompensatę w postaci dwóch jednorazowych udziałów w takim samym rodzaju Zajęć.
  7. Przyznanie rekompensaty za opóźnienie lub nieodbycie się Zajęć nastąpi do 7 dni roboczych od zdarzenia. Rekompensaty takie objęte są 3 miesięcznym terminem ważności. W sytuacji nieodbywania się rodzaju Zajęć dotkniętych opóźnieniem Podopieczny może wykorzystać wartość rekompensowanego udziału w Zajęciach innego rodzaju. Rekompensata nie podlega wymianie na wartość pieniężną.
 5. Zapisy

  1. Na Zajęcia obowiązują zapisy realizowane na podstawie ważnego Karnetu przez System zapisów.
  2. Podopieczny zobligowany jest zapisać się na Zajęcia samodzielnie przez swój Profil w Systemie zapisów najpóźniej do jednej godziny zegarowej przez rozpoczęciem Zajęć.
  3. Udział w Zajęciach bez wcześniejszego zapisu możliwy jest każdorazowo za zgodą Prowadzącego. Udział taki nie gwarantuje Podopiecznemu dostępności sprzętu i akcesoriów wykorzystywanych w danych Zajęciach.
  4. Podopieczny może samodzielnie zrezygnować z Zajęć, na które jest zapisany, najpóźniej do jednej godziny przez czasem ich rozpoczęcia. Rezygnacja taka oznaczana jest jako “Wczesne anulowanie” i nie wykorzystuje dostępnej ilości Karnetu.
  5. Rezygnacja w czasie krótszym niż jedna godzina zegarowa przed czasem rozpoczęcia Zajęć oznaczana jest jako “Późne anulowanie”. Rezygnacja taka jest równoważna z nieobecnością na zarezerwowanych Zajęciach. Późne anulowanie i nieobecność na Zajęciach wykorzystuje jedno wejście z ilości Karnetu.
  6. Na Zajęcia obowiązuje limit zapisów. Podopieczny może dokonać zapisu na listę rezerwową, jeżeli udostępniona będzie taka możliwość. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w Zajęciach. O uczestnictwie decyduje rezygnacja innego zapisanego Podopiecznego lub każdorazowe dopuszczenie przez Prowadzącego.
 6. Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy Prowadzących i Zajęć, jak również propozycje nowych form Zajęć, należy zgłaszać na adres mailowy kontakt@kontenerformy.pl.
  2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych nie będą dopuszczane do udziału w Zajęciach. O takim niedopuszczeniu każdorazowo decyduje Prowadzący.
  3. Podopieczny uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Kontenera Formy żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem.
  4. Integralną częścią Regulaminu jest Zgoda na wykorzystanie wizerunku Podopiecznego i jego Oświadczenie o stanie zdrowia.
  5. Każdy Podopieczny zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

Strona wykorzystuje ciasteczka i inne technologie cyfrowe. Ich wykorzystanie opisane jest w Polityce prywatności.