Regulamin zajęć grupowych od 5 października 2020

Obowiązuje od 5 października 2020 r.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w grupowych zajęciach sportowych klubu sportowego Kontener Formy Sp. z o.o.

 1. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin oraz Regulamin ogólny będący częścią integralną.
  2. Kontener Formy – firma Kontener Formy Sp. z o.o..
  3. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny w domenie kontenerformy.pl.
  4. Aplikacja zapisów – aplikacja internetowa dostępna pod adresem app.fitssey.com/kontenerformy.
  5. Zajęcia – grupowe zajęcia sportowe organizowane i prowadzone lub tylko prowadzone przez Kontener Formy.
  6. Prowadzący – osoba zatrudniona, współpracująca lub firma trzecia kierująca Zajęciami.
  7. Podopieczny – osoba uczestnicząca w Zajęciach.
  8. Karnet – pakiet uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego udziału w przypisanych Zajęciach przez określony czas.
  9. Kontrakt – pakiet Karnetów z zobowiązaniem płatności w określonych terminach przez określony czas.
  10. Profil – indywidualne konto Podopiecznego w Aplikacji zapisów umożliwiające zakup Karnetów, zapisy na Zajęcia oraz podgląd historii uczestnictwa w Zajęciach i transakcji.
 2. Sprawy organizacyjne

  1. Skorzystanie z Zajęć możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu. Udział w Zajęciach oznacza akceptację Regulaminu.
  2. W Zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie, zdrowe i bez przeciwwskazań lekarskich do wzmożonego wysiłku fizycznego, które posiadają ważny Karnet. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich za pisemną zgodą prawnego opiekuna i każdorazową akceptacją Prowadzącego.
  3. Podopieczny chcący uczestniczyć w Zajęciach składa oświadczenie przez rejestracje Profilu w Aplikacji zapisów, w której wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kontener Formy wprowadzonych danych osobowych dla potrzeb zorganizowania Zajęć. Dane osobowe obejmują adres e-mail, imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowego oraz dane do osoby pierwszego kontaktu takie, jak imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i pokrewieństwo – są to dane wymagane. Uzupełniająco Podopieczny może wskazać swój adres zamieszkania.
  4. Podopieczny niepełnoletni musi posiadać Profil w Aplikacji zapisów założony przez jego opiekuna prawnego z danymi Podopiecznego niepełnoletniego, danymi prawnego opiekuna w danych osoby pierwszego kontaktu oraz ręcznie (po założeniu i aktywacji w panelu Profilu) uzupełniony o pełny adres zamieszkania Podopiecznego niepełnoletniego (dane bezwzględnie wymagane).
  5. Do założenia Profilu wymagana jest zgoda na otrzymywanie newslettera. Są to wiadomości informacyjne o Zajęciach, Kontenerze Formy, Prowadzących, Aplikacji zapisów, grafiku, Karnetach, cenniku, Regulaminach i innych bezpośrednio lub pośrednio związanych z wcześniej wymienionymi. Newsletter może zawierać informacje o odwołaniu lub przesunięciu czasowym lub lokalizacyjnym Zajęć, na które Podopieczny jest zapisany, bądź chce dokonać rezerwacji miejsca. Nie są to wiadomości marketingowe.
  6. Profil po rejestracji wymaga aktywacji przez wejście w adres strony (link) wysłany w wiadomości na podany adres e-mail.
  7. Wraz z założeniem Profilu Podopieczny potwierdza zaznajomienie się z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczy w Zajęciach wyłącznie na własną odpowiedzialność lub jest wyłącznie sam odpowiedzialny za osobę niepełnoletnią będącą Podopiecznym pod jego opieką prawną.
   Podopieczny uczestniczący w Zajęciach oświadcza, że zapoznał się z treścią Zgody na wykorzystanie wizerunku, Oświadczeniem o stanie zdrowia oraz w pełnie je akceptuje.
 3. Karnety

  1. Aktualne ceny Karnetów prezentowane są w Aplikacji zapisów.
  2. Karnet można zakupić przez Aplikację zapisów lub na miejscu przed Zajęciami u Prowadzącego. Płatność za wykupiony Karnet jest dokonywana przed pierwszymi Zajęciami z danego Karnetu.
  3. Formy płatności dostępne w Aplikacji zapisów to płatność on-line, przelew bankowy lub płatność gotówką. Kontener Formy nie bierze odpowiedzialności za dostępność płatności on-line, a ich niedostępność nie jest podstawą do braku zapłaty. Przelew bankowy należy zrealizować na konto bankowe Kontener Formy w tytule przelewu podając tytuł wygenerowany w Aplikacji zapisów, w szczególności z numerem referencyjnym (numerem karnetu z nawiasu). Płatność gotówką możliwa jest wyłącznie na miejscu w lokalizacji przeprowadzanych Zajęć w formie gotówki lub kartą płatniczą u Prowadzącego.
  4. Wykupiony Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie ani na nie przeniesiony.
  5. Wykupiony Karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu lub daty aktywacji według informacji w opisie danego Karnetu. Czas ważności Karnetu określony jest odrębnie dla każdego Karnetu. W ciągu czasu ważności Karnetu należy wykorzystać wykupiony limit ilościowy udziału w Zajęciach.
  6. Karnet obowiązuje na typ Zajęć przypisanych dla danego Karnetu.
  7. Termin ważności Karnetu ilościowego można przedłużyć bez podania przyczyny o maksymalnie 30 dni i wyłącznie jeden raz w roku kalendarzowym w czasie trwania jego ważności. Przedłużenie ważności Karnetu może nastąpić wyłącznie po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej kierowanej z zarejestrowanego w Profilu adresu mailowego Podopiecznego na adres fitssey@kontenerformy.pl. Przesłane zgłoszenie musi zawierać czas przedłużenia i numer referencyjny Karnetu.
  8. Termin ważności Karnetu czasowego bez limitu ilości Zajęć można przedłużyć zgodnie z punktem poprzednim Regulaminu, ale bez możliwości jego wykorzystania w czasie przedłużenia, tj. od daty zgłoszenia przez ilość dni przedłużenia.
  9. Niewykorzystana ilość wejść na Zajęcia z Karnetu traci ważność zgodnie z końcem ważności Karnetu i nie podlega zwrotowi ani innej formie rekompensaty.
 4. Zajęcia

  1. Aktualny grafik Zajęć organizowanych przez Kontener Formy dostępny jest w Systemie zapisów.
  2. Prezentacje zestawienia Zajęć w Serwisie internetowym, mediach społecznościowych lub innych miejscach w całości lub części nie stanowią oferty handlowej w myśl Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie są treściami zobowiązującymi Kontener Formy do ich realizacji.
  3. Aktualizacja grafiku Zajęć następuje w każdą niedzielę na okres najbliższego tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli.
  4. Każdorazowo w grafiku dla danych Zajęć wskazany jest Prowadzący, czas rozpoczęcia, długość trwania, miejsce spotkania, które mogą być różne.
  5. Czas rozpoczęcia Zajęć może się opóźnić o maksymalnie 15 minut. Opóźnienie takie nie stanowi podstawy do reklamacji lub roszczenia odszkodowawczego. Opóźnienie nie wpływa na czas trwania zajęć, który liczony jest od czasu ich faktycznego rozpoczęcia.
  6. Przy opóźnieniach w rozpoczęciu Zajęć dłuższych niż 15 minut Podopieczny, który uczestniczył w danych Zajęciach, otrzyma rekompensatę w postaci jednorazowego udziału w takim samym rodzaju Zajęć.
  7. W sytuacji odwołania przez Prowadzącego w terminie krótszym niż jedna godzina przed czasem rozpoczęcia Zajęć lub nie odbycia się Zajęć Podopieczny, który był zapisany na dane Zajęcia, otrzyma rekompensatę w postaci dwóch jednorazowych udziałów w takim samym rodzaju Zajęć.
  8. Przyznanie rekompensaty za opóźnienie lub nieodbycie się Zajęć nastąpi do 7 dni roboczych od zdarzenia. Rekompensaty takie objęte są 3 miesięcznym terminem ważności. W sytuacji nieodbywania się rodzaju Zajęć dotkniętych opóźnieniem Podopieczny może wykorzystać wartość rekompensowanego udziału w Zajęciach innego rodzaju. Rekompensata nie podlega wymianie na wartość pieniężną.
  9. Zajęcia prowadzone przez Kontener Formy, nie organizowane, mogą wymagać opłat w miejscach ich realizacji i nie podlegają pod Karnety Kontenera Formy.
 5. Zapisy

  1. Na Zajęcia obowiązują zapisy realizowane przez System zapisów na podstawie ważnego Karnetu.
  2. Podopieczny zobligowany jest zapisać się na Zajęcia samodzielnie przez swój Profil w Systemie zapisów najpóźniej do jednej godziny zegarowej przed rozpoczęciem Zajęć lub przez kontakt telefoniczny z Prowadzącym w czasie krótszym niż jedna godzina zegarowa przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Udział w Zajęciach bez wcześniejszego zapisu możliwy jest każdorazowo za zgodą Prowadzącego. Udział taki nie gwarantuje Podopiecznemu dostępności sprzętu i akcesoriów wykorzystywanych w danych Zajęciach.
  4. Podopieczny może samodzielnie zrezygnować z Zajęć, na które jest zapisany, najpóźniej do jednej godziny przed terminem ich rozpoczęcia lub przez wiadomość e-mail na adres fitssey@kontenerformy.pl. Rezygnacja taka oznaczana jest jako “Wczesne anulowanie” i nie wykorzystuje dostępnej ilości Karnetu.
  5. Nieobecność na zarezerwowanych Zajęciach lub rezygnacja wysłana po terminie rozpoczęcia Zajęć wykorzystuje jedno wejście z ilości Karnetu.
  6. Na Zajęcia obowiązuje limit zapisów. Podopieczny może dokonać zapisu na listę rezerwową, jeżeli udostępniona będzie taka możliwość. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w Zajęciach. O uczestnictwie decyduje rezygnacja innego zapisanego Podopiecznego lub każdorazowe dopuszczenie przez Prowadzącego.
 6. Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie uwagi dotyczące Prowadzących i Zajęć, jak również propozycje nowych form Zajęć, należy zgłaszać na adres mailowy fitssey@kontenerformy.pl.
  2. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków psychoaktywnych nie będą dopuszczane do udziału w Zajęciach. O takim niedopuszczeniu każdorazowo decyduje Prowadzący.
  3. Podopieczny uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Kontenera Formy żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem.
  4. Integralną częścią Regulaminu jest Zgoda na wykorzystanie wizerunku Podopiecznego i jego Oświadczenie o stanie zdrowia.
  5. Każdy Podopieczny zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
  6. Wszelkie sprawy sporne z Kontenerem Formy w pierwszej kolejności rozstrzygane są polubownie, a następnie rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedzimy Kontenera Formy.