Regulamin zajęć grupowych

Obowiązuje od 24 listopada 2021 r.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w grupowych zajęciach sportowych Kontener Formy Sp. z o.o.

  1. Definicje

   1. Regulamin – niniejszy regulamin oraz Polityka prywatności stanowiąca integralną część.
   2. Kontener Formy – firma Kontener Formy Sp. z o.o..
   3. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem kontenerformy.pl.
   4. Aplikacja zapisów – aplikacja internetowa do zarządzania i obsługi Karnetów i Zajęć.
   5. Operator płatności – firma zewnętrzna obsługująca transakcje elektroniczne (płatności kartami, płatności on-line).
   6. Zajęcia – grupowe zajęcia sportowe organizowane i prowadzone lub tylko prowadzone przez Kontener Formy.
   7. Prowadzący – osoba zatrudniona, współpracująca lub firma trzecia kierująca Zajęciami.
   8. Podopieczny – osoba uczestnicząca w Zajęciach.
   9. Karnet – pakiet uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego udziału w przypisanych Zajęciach przez określony czas.
   10. Profil – indywidualne konto Podopiecznego w Aplikacji zapisów umożliwiające zakup Karnetów i zapisy na Zajęcia oraz podgląd ich historii.
   11. Korespondencja – elektroniczne wiadomości e-mail kierowane na adresy w domenie Serwisu internetowego (bez przedrostka www) oraz w poddomenach domeny głównej (z przedrostkami i kropką przed kontenerformy.pl).
  2. Kontener Formy

   1. Aktualne dane firmy uwidocznione są na stronie /regulacje/firma/dane/.
   2. Korespondencję tradycyjną (listowną) należy kierować na adres siedziby.
   3. Adres dla Korespondencji finansowej (zapytania, wyjaśnienia, dokumenty i inną korespondencję dt. rozliczeń) to finanse@kontenerformy.pl.
   4. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres wg. tematu sprawy, tj. na właściwą skrzynkę poczty elektronicznej (zobacz poniżej lub w pkt. 1).
  3. Sprawy organizacyjne

   1. Adres dla Korespondencji o tematyce związanej z Zajęciami to zajecia@kontenerformy.pl. Z tego adresu należy korzystać w szczególności w sprawach dotyczących zapisów na Zajęcia (zapisy, rezygnacje) i obsługi Karnetów (zakup, informacje, płatności), jeżeli Aplikacja zapisów w danej chwili nie umożliwia samodzielnych działań, oraz przy przedłużaniu Karnetów.
   2. Skorzystanie z Zajęć możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz rejestracji Profilu.
   3. W Zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie, zdrowe i bez przeciwskazań lekarskich do wzmożonego wysiłku fizycznego, które posiadają ważny Karnet.
   4. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich za pisemną zgodą prawnego opiekuna i akceptacją Prowadzącego. Prawny opiekun lub opiekuj wskazany w pisemnej zgodzie z imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego jest odpowiedzialny za nadzór nad Podopiecznym niepełnoletnim w trakcie i po zakończonych Zajęciach.
   5. Zaleca się konsultację lekarską i wykonanie zalecanych przez lekarza badań zarówno przed pierwszymi Zajęciami, jak i okresowo według zaleceń lekarza.
   6. Kontener Formy nie bierze odpowiedzialności za zatajenie przez Podopiecznego informacji o przeciwskazaniach do ponadprzeciętnego wysiłku fizycznego.
   7. Podopieczny uczestniczy w Zajęciach na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Kontenera Formy żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z uczestnictwem.
  4. Aplikacja zapisów

   1. Aplikacja zapisów (Fitssey) jest własnością firmy lightenbody™. Kontener Formy jest wyłącznie klientem wskazanej firmy i użytkownikiem aplikacji oraz nie bierze odpowiedzialności za dostępność i prawidłowość działania wskazanej aplikacji.
   2. Panel Profilu dostępny jest pod adresem app.fitssey.com/kontenerformy.
   3. Podopieczny samodzielnie rejestruje Profil.
   4. Rejestrując Profil Podopieczny oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kontener Formy udostępnionych danych osobowych dla potrzeb zorganizowania Zajęć. Dane osobowe obejmują adres e-mail, imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowego oraz dane do osoby pierwszego kontaktu, z którą należy się skontaktować w sytuacji wypadku, takie, jak imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i pokrewieństwo – są to dane wymagane. Uzupełniająco Podopieczny może wskazać swój adres zamieszkania.
   5. Podopieczny niepełnoletni musi posiadać Profil założony przez jego opiekuna prawnego z danymi Podopiecznego niepełnoletniego, danymi prawnego opiekuna w danych osoby pierwszego kontaktu oraz ręcznie (po założeniu i aktywacji) uzupełniony o pełny adres zamieszkania Podopiecznego niepełnoletniego (dane bezwzględnie wymagane).
   6. Podopieczny lub opiekun prawny Podopiecznego niepełnoletniego oświadcza, że wprowadzone do Profilu dane są prawidłowe i zgodne z rzeczywistością oraz będą niezwłocznie aktualizowane w sytuacji ich zmiany.
   7. Przy rejestracji Profilu Podopieczny może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Są to wiadomości z treściami marketingowymi związane m.in. z akcjami promocyjnymi i rabatami, a zgoda jest konieczna do ich otrzymania. Bez wyrażenia wspomnianej zgody Podopieczny nadal będzie otrzymywał informacje związane z działalnością Kontenera Formy, lecz bez treści marketingowych (np. zniżki itp.).
   8. Profil po rejestracji wymaga aktywacji przez wejście w adres strony (tzw. link) wysłany w wiadomości na podany adres e-mail i pozostaje nieaktywny do tego czasu.
   9. Dostęp do Profilu dla Podopiecznego jest w pełni bezpłatny.
   10. Podopieczny może posiadać wyłącznie jeden Profil.
   11. Profil nie może być rejestrowany i nadzorowany przez Podopiecznego dla innego Podopiecznego. Działanie takie zwalnia Kontener Formy z wszelkiej odpowiedzialności.
  5. Formy płatności

   1. Aplikacja zapisów umożliwia płatność w formie on-line, przelewu bankowego lub płatności gotówką.
   2. Płatność on-line realizowana jest przez platformę PayNow, której właścicielem jest firma mElements S.A. (grupa mBank S.A.; dalej Operator Płatności).
   3. Przelew bankowy należy zrealizować na konto bankowe Kontener Formy w tytule przelewu podając tytuł wygenerowany w Aplikacji zapisów, w szczególności z numerem referencyjnym (numerem karnetu w nawiasie). Aktualny numer konta bankowego widoczny jest każdorazowo w Aplikacji zapisów i na stronie z danymi firmy (ust.II pkt.1).
   4. Forma płatności gotówką jest deklaracją Podopiecznego do uiszczenia zapłaty u Prowadzącego Zajęcia w ich lokalizacji i przed rozpoczęciem. Zapłata taka może być uiszczona gotówką lub kartą płatniczą.
   5. Operatorem płatności realizowanych kartami płatniczymi u Prowadzącego jest firma Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o..
   6. Kontener Formy nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i prawidłowość działania usług Operatora płatności.
   7. Niedostępność którejkolwiek elektronicznej formy płatności nie jest podstawą do braku zapłaty.
   8. Zmiana formy płatności po zakupie Karnetu wymaga bezzwłocznej informacji na adres Korespondencji o tematyce Zajęć (ust.III pkt.1) pod rygorem nieuznania Karnetu przez Prowadzącego.
  6. Karnety

   1. Aktualne ceny Karnetów prezentowane są w Aplikacji zapisów.
   2. Karnet można zakupić wyłącznie przez Aplikację zapisów, na miejscu przed Zajęciami u Prowadzącego lub przez sklep internetowy (sklep.kontenerformy.pl).
   3. Płatności za zakupiony Karnet należy dokonać przed pierwszymi Zajęciami z danego Karnetu.
   4. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby, ani na nie przeniesiony.
   5. Aktywacja Karnetu następuje zgodnie z jego warunkami szczegółowymi, tj. w dniu sprzedaży lub w dniu zarezerwowania pierwszych zajęć, wg. opisu danego karnetu w Aplikacji zapisów.
   6. Karnet jest ważny (aktywny) przez określony czas (termin ważności) począwszy od daty jego aktywacji i według informacji w jego opisie w Aplikacji zapisów.
   7. W ciągu czasu ważności Karnetu należy wykorzystać wykupiony limit udziału w Zajęciach.
   8. Niewykorzystana ilość Zajęć z Karnetu traci ważność zgodnie z końcem ważności Karnetu i nie podlega zwrotowi ani innej formie rekompensaty.
   9. Karnet obowiązuje na typ Zajęć przypisanych dla danego Karnetu.
   10. Termin ważności Karnetu można przedłużyć dwa razy w roku kalendarzowym (łącznie dla wszystkich aktywnych karnetów w danym roku kalendarzowym) bez podania przyczyny. Maksymalny i łączny czas przedłużeń nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.
   11. Przedłużenie ważności Karnetu może nastąpić wyłącznie w czasie jego terminu ważności i na podstawie przesłanego zgłoszenia na adres Korespondencji o tematyce Zajęć (ust.III pkt.1) kierowanego z adresu mailowego podanego w Profilu (decyduje data wysłania maila).
   12. Zgłoszenie przedłużenia Karnetu musi zawierać datę rozpoczynającą i kończącą przedłużenie oraz numer referencyjny Karnetu. Zgłoszenia przesłane na inne adresy Korespondencji, z adresów innych niż podany w Profilu lub po terminie ważności wskazywanego karnetu nie będą uwzględniane.
   13. Karnetu z przedłużonym terminem ważności nie można wykorzystać w czasie jego przedłużenia, tj. od daty do daty przedłużenia, a Profil zostaje oznaczony jako „Zawieszona możliwość rezerwacji zajęć” do daty zakończenia przedłużenia.
  7. Zajęcia

   1. Udział w Zajęciach oznacza akceptację Regulaminu w pełni i zobowiązanie do jego przestrzegania.
   2. Aktualny grafik Zajęć organizowanych przez Kontener Formy dostępny jest w Systemie zapisów.
   3. Informacje prezentowane w Serwisie internetowym, mediach społecznościowych lub innych miejscach w całości lub części nie stanowią oferty handlowej w myśl Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie są treściami zobowiązującymi Kontener Formy do ich realizacji.
   4. Aktualizacja grafiku Zajęć następuje do końca każdej soboty na okres kolejnego tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli. Zajęcia widoczne w grafiku przed jego aktualizacją lub w następnych tygodniach, wykraczających za aktualizację, są jedynie informacją o mogących wystąpić Zajęciach i nie obligują do ich przeprowadzenia.
   5. Każdorazowo w grafiku dla danych Zajęć wskazany jest Prowadzący, czas rozpoczęcia, maksymalna długość trwania, miejsce spotkania, które mogą być różne. Wskazane informacje mogą się zmienić najpóźniej do jednej godziny zegarowej przed terminem rozpoczęcia Zajęć. Podopieczny samodzielnie sprawdza te informacje.
   6. Prowadzący ma prawo nie dopuścić do udziału w Zajęciach Podopiecznego po wskazaniu uzasadnionego powodu, a w szczególności w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków psychoaktywnych oraz w sytuacji zachowań agresywnych lub społecznie nietolerowanych.
   7. Zajęcia mogą rozpocząć się z opóźnieniem do maksymalnie 15 minut. Opóźnienie takie nie stanowi podstawy do reklamacji lub roszczenia odszkodowawczego. Opóźnienie nie wpływa na czas trwania zajęć, który liczony jest od czasu ich faktycznego rozpoczęcia.
   8. Przy opóźnieniach dłuższych niż 15 minut w rozpoczęciu Zajęć organizowanych przez Kontener Formy, Podopieczny, który uczestniczył w danych Zajęciach, otrzyma rekompensatę w postaci pojedynczego Karnetu na Zajęcia tego samego typu.
   9. W sytuacji odwołania Zajęć w terminie krótszym niż jedna godzina zegarowa przed czasem rozpoczęcia lub nie odbycia się Zajęć organizowanych przez Kontener Formy, Podopieczny, który był zapisany na dane Zajęcia, otrzyma rekompensatę w postaci pojedynczego Karnetu na Zajęcia tego samego typu.
   10. Przyznanie rekompensaty wskazanej w punktach poprzednich, nastąpi do 14 dni kalendarzowych od daty zdarzenia. Rekompensaty takie objęte są 3 miesięcznym terminem ważności od daty zdarzenia.
   11. Podopieczny może wykorzystać wartość rekompensaty wskazanej w punktach poprzednich jako rabat na zakup innego Karnetu. Rekompensata nie podlega jakiejkolwiek innej wymianie i sumowaniu z innymi rekompensatami.
   12. Zajęcia w lokalizacjach innych niż tereny publiczne mogą wymagać dodatkowych opłat w miejscach ich realizacji, których nie pokrywają Karnety Kontenera Formy, a które ponosi Podopieczny.
   13. Kontener Formy nie bierze odpowiedzialności przed Podopiecznym za prowadzone Zajęcia, których nie jest organizatorem.
   14. Kontener Formy zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania Zajęć maksymalnie do jednej godziny przed ich rozpoczęciem lub wycofanie rodzaju Zajęć z grafiku bez podania przyczyny. Sytuacja taka nie wpływa na terminy ważności Karnetów i nie jest podstawą do jakiejkolwiek rekompensaty.
  8. Zapisy

   1. Na Zajęcia obowiązują zapisy realizowane przez Aplikacje zapisów na podstawie ważnego Karnetu.
   2. Podopieczny zobligowany jest zapisać się na Zajęcia samodzielnie przez Profil najpóźniej do jednej godziny zegarowej przed rozpoczęciem Zajęć.
   3. Awaryjna możliwość zapisu na Zajęcia, kiedy pozostały czas do rozpoczęcia Zajęć jest krótszy niż jedna godzina zegarowa, możliwy jest wyłącznie przez kontakt telefoniczny z Prowadzącym i każdorazowo za jego zgodą.
   4. Udział w Zajęciach bez samodzielnego Zapisu (pkt.2 i 3) nie gwarantuje Podopiecznemu dostępności sprzętu i akcesoriów wykorzystywanych w danych Zajęciach.
   5. Podopieczny może samodzielnie zrezygnować z Zajęć, na które jest zapisany, najpóźniej do jednej godziny przed terminem ich rozpoczęcia lub przez wiadomość wysłaną na adres Korespondencji o tematyce Zajęć (ust.III pkt.1) najpóźniej do 30 minut przed Zajęciami. Rezygnacja taka oznaczana jest jako “Wczesne anulowanie” i nie wykorzystuje dostępnej ilości Zajęć na Karnecie.
   6. Rezygnacja wysłana po czasie wskazanym w punkcie poprzednim oznaczana jest w Profilu jako „Późne anulowanie” i wykorzystuje jedno uczestnictwo z Karnetu.
   7. Nieobecność na zarezerwowanych Zajęciach oznaczana jest w Profilu jako „Nieobecny” i wykorzystuje jedno uczestnictwo z Karnetu.
   8. Na Zajęcia obowiązuje limit zapisów. Podopieczny może dokonać zapisu na listę rezerwową, jeżeli udostępniona będzie taka możliwość w Aplikacji zapisów. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje możliwości uczestnictwa w Zajęciach. O uczestnictwie decyduje rezygnacja innego zapisanego Podopiecznego lub każdorazowe dopuszczenie przez Prowadzącego.
  9. Zwroty i reklamacje

   1. Podopieczny będący konsumentem – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (zakup Karnetu). Prawo takie zagwarantowane jest przepisami prawa.
   2. Prawo do odstąpienia nie obowiązuje przedsiębiorców i podmiotów prawa handlowego.
   3. Datą zakupu Karnetu (zawarcia umowy) uznaje się datę dodania wybranego Karnetu do Profilu.
   4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Podopieczny winien w terminie 14 dni kalendarzowych od zakupu Karnetu wysłać pisemne oświadczenie z czytelnym podpisem i oryginał paragonu na adres siedziby Kontener Formy (ust.II pkt.1). Oświadczenie musi zawierać imię, nazwisko i e-mail wprowadzone w Profilu, datę zakupu Karnetu, numer referencyjny zakupu widoczny na stronie „Moje zakupy” w Aplikacji zapisów oraz cenę zakupionego Karnetu.
   5. Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od zakupu karnetu opłaconego w formie on-line lub przelewu bankowego możliwe jest również korzystając z formularza Odstąpienia od umowy zakupu karnetu. Przesłanie formularza zostanie potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany w formularzu z ewentualnymi dalszymi instrukcjami.
   6. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub w formularzu wskazanym w punkcie poprzednim Podopieczny może wskazać numer konta bankowego do zwrotu.
   7. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi po weryfikacji danych i nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie zgodnej z formą zapłaty za Karnet lub przelewem na konto bankowe, jeżeli zostanie ono wskazane w oświadczeniu.
   8. Podopieczny traci możliwość odstąpienia od umowy zakupu Karnetu z chwilą uczestniczenia w pierwszych Zajęciach z danego karnetu.
   9. Zakupione karnety nie podlegają jakiejkolwiek wymianie.
   10. Wszelkie reklamacje dotyczące Karnetów należy kierować na adres Korespondencji o tematyce Zajęć (ust.III pkt.1).
   11. Kontener Formy zastrzega sobie czas 14 dni kalendarzowych na odpowiedź.
  10. Postanowienia końcowe

   1. Kontener Formy zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie bez wcześniejszej informacji.
   2. Regulamin w wersji przyszłej, obowiązującej i wycofanej oraz inne dokumenty dostępne są w Serwisie internetowym na stronie /regulacje/regulaminy-zajec-grupowych/.
   3. Informacja o zmianie Regulaminu może być opublikowana w Serwisie internetowym, udostępniona przez kanał informacyjny aplikacji Telegram lub udostępniona za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Profilu.
   4. Wszelkie sprawy sporne z Kontenerem Formy w pierwszej kolejności winny być rozstrzygane polubownie w formie Korespondencji, a następnie rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Kontenera Formy.